Pilots ICT met Leren - BOT. En de onderwijsinspectie?

Het Deltion heeft de inspectie uitgenodigd om mee te kijken met vier pilots rond ICT & Leren in relatie tot de Begeleide OnderwijsTijd. Half december 2014 hebben twee leden van de onderwijsinspectie ons daadwerkelijk een bezoek gebracht. Zij hebben met studenten, leraren, management, CvB en adviseurs van gedachten gewisseld over ICT en de mogelijke invloed daarvan op de onderwijskwaliteit van het Deltion College. Conclusie halverwege de eerste pilot, met nog drie te gaan: we zijn op de goede weg!

Als enig ROC is het Deltion ingegaan op het verzoek van de inspectie om hen mee te laten kijken in de keuken van onderwijsinnovatie met ICT. Wij hebben vier pilots gepland, waarvan de eerste (Afstandsleren) net over de helft is. De andere drie pilots lopen in de derde periode, dus vanaf eind januari 2015.
De bevindingen van de inspectie waren zeer positief, mogen we wel zeggen. "Leuk en enthousiasmerend'. Geconfronteerd met de reacties van studenten en leraren van het ICT Lyceum die de pilot Afstandsleren uitvoeren vond men dat wij goed over de pilots hebben nagedacht, terwijl de kwaliteitsvraag duidelijk op de eerste plaats staat.

Men was ook erg te spreken over het feit dat in ieder geval de lopende eerste pilot invloed heeft op zowel de professionalisering van de docent als die van de leerling. Leraren verwachten een professionele houding van de leerlingen in het gebruik van de ictmiddelen (lees: Lync) en spreken hen daarop aan. Daardoor groeien de leerlingen en spreken zij elkaar aan op een juiste manier van werken. Mooi is het om te zien dat studenten beter geconcentreerd aan het werk zijn tijdens de afstandsles en zich meer richten op de lesinhoud dan dat ze dat op school in de reguliere lessen doen. Tenslotte: ook de koppeling van online lessen en lessen op school en het informeren van de ouders vooraf werd gewaardeerd.

De pilot Afstandsleren is 'BOT-proof'. Niet omdat we precies de 12 criteria volgen van de site van het steunpunt Onderwijstijd van Kennisnet. Wel omdat de leraar hier het verschil maakt. Hij ziet, begeleidt en volgt de student, grijpt in waar nodig. Je kunt je overigens de vraag stellen of het rekenen in uurtjes nog wel interessant is als de kwaliteit goed is.

De inspectie komt in ieder geval in periode drie weer terug als wij de drie resterende pilots uitvoeren. Dat zijn voor de goede orde: BPV-begeleiding op afstand (Verpleegkunde) , Blended Leren (opleiding Optiek) en Samenwerkend afstandsleren (Tandartsassistent).

Voor wie een kort overzicht van de pilots wil: presentatie (platform OnlineLerenInBalans) en een overzichtsfilm. 

Reacties