Contentketen op lange termijn (2012 en verder)

Dit blog is een vervolg op twee eerdere blogs van 25 november en 30 november. In deze blogs beschrijf ik de problemen en oplossingen op korte termijn rond de distributie van en toegang tot e-leermiddelen. In dit derde blog ga ik in op de oplossingen op langetermijn (2012 e.v.) vanuit de optiek van Kennisnet. Een en ander is naar voren gebracht in het werkgroepoverleg 'stroomlijnen contentketen' tussen UitgeverijenNoordhoff, Malmberg en Thieme Meulenhof, twee grote distribiteurs, 7 ROC’s die voornamelijk N@tschool als ELO gebruiken en Kennisnet.

Ad 2 Situatie vanaf 2012 vanuit de optiek van Kennisnet (ECK2)
Henk Nijstad (Kennisnet) gaf in het laatste overleg van de werkgroep aan dat er in het bestel- en distributieproces diverse stappen te onderscheiden zijn, die binnen Educatieve ContentKeten (ECK) allemaal gebaseerd zijn op Open Standaarden. Ook Tripple A heeft al gekeken naar de processen die hier spelen, maar deze zijn echter niet uitgewerkt.

Aan de basis staat het Federatieve model dat nu al beschikbaar is voor gebruik (op basis van de Entree technologie). Hierbij is het echter van belang in de eerder geschetste problematiek dat de processen rond bestellen, licensering en distrubutie verder uitgewerkt worden en waar mogelijk of noodzakelijk nadere afspraken (standaarden) gemaakt worden.

Wellicht kan deze ‘weg naar 2012’ ingebracht worden als project binnen ECK2 (beschrijven, oplossingen en hoe in te richten vanuit de optiek van de school, de klant). ECK2 is een open situatie waarin iedereen mee kan gaan doen. Als klant (student en school) heb je dan eventueel ook alternatieven voor materialen en leveranciers. Het ECKmodel heeft grote flexibiliteit. De vraag is wel of scholen dat wel willen…
ECK2 levert een concept, een afsprakenkader, een beschrijving van te gebruiken processen op basis van bestaande of gewenste use case op, partijen kunnen dan aan de hand hiervan hun processen aanpassen. ECK2 is nog niet formeel gestart.
De vijf stappen die gevolgd worden om de digitale leermaterialen op een adequate manier bij de gebruiker te krijgen


Stap 1, samenstellen van de leermiddelenlijst
Je moet kunnen zoeken in al het relevante aanbod. Er liggen nu bestellijsten, losse objecten, leerlijnen, lijstjes van collega’s e.d.. Er is dus een grote diversiteit aan leermiddelen. Zie ook AH of Smulweb voor de wijze waarop je zelf je recepten (bestellingen en arrangementen) kunt vormgeven.


Stap 2, beoordelen van de leermiddelen door leraren.
Hier komen bv didactische keuzes om de hoek kijken.  Daarna vaststellen van de bestellijst.

Stap 3, bestellen
Een team moet daarvoor eerst zelf een goede lijst maken met de leermiddelen die gebruikt moeten gaan worden. Dat is nu nog vaak een probleem. Een voorbeeld van zo’n overzicht:

Distribiteurs kunnen hier een toegevoegde waarde leveren, o.a. voor beschikbaarheid van het materiaal, welke versie, wanneer kan worden geleverd, etc..

Stap 4, toegankelijkheid en distributie.
Doordat scholen, uitgevers en distributeurs met hun eigen omgeving gekoppeld zijn aan een onafhankelijke authenticatievoorziening (bv KennisnetFederatie) is de toegankelijkheid geborgd. Hierdoor is na inloggen op de schoolomgeving ook de toegang tot bestelde (en betaalde) content via het autorisatieproces van de aanbieder gerealiseerd. Uitlevering verloopt voor de digitale leermiddelen via de schoolomgeving. Bestelde e-materialen moeten meteen na betaling in de ELO zichtbaar en toegankelijk zijn.

Stap 5, Gebruiken.
In de studiewijzer of ELO van de school vindt de student de samenhang tussen de verschillende materialen. Kennisnet gaat dit vijf-stappenmodel verder uitwerken.
De stuurgroep van het ROC6 overleg kan deze problematiek eventueel later bij ECK2 inbrengen en verzoeken om tot een concept, afsprakenkader en mogelijk een prototype te komen in samenwerking met alle relevante partijen.

Reacties