Contentketen op korte termijn (2011)

Dit blog is een vervolg op een eerder blog van 25 november en beschrijft de problemen en oplossingen rond de distributie van en toegang tot e-leermiddelen. In dit blog ga ik in op de oplossingen op korte termijn (2011) die overwogen worden in het werkgroepoverleg tussen UitgeverijenNoordhoff, Malmberg en Thieme Meulenhof, twee grote distribiteurs, 7 ROC’s die voornamelijk N@tschool als ELO gebruiken en Kennisnet.

Ad1. Komend cursusjaar, 2011
Als eerste spreekt iedereen in de werkgroep zich er voor uit dat gestreefd wordt naar een contentketen gebaseerd op het open model. Iedereen die voldoet aan de standaarden kan hierop aansluiten. Niet alleen de uitgevers binnen de GEU, maar alle contentleveranciers; niet alleen de grote distribiteurs, maar ook de plaatselijke boekhandel kan deelnemen aan de keten.

Op de korte termijn is het volgens de betrokken partijen echter niet mogelijk het 2012-scenario te realiseren. De huidige wijze van uitleveren ('vouchers') blijft bestaan, zij het met een aantal verbeteringen. Voor realisatie in 2011 is bij uitgevers een tussenfase richting de 2012 situatie in onderzoek, het zogenaamde 'DAF-model'.

Optimalisering huidige systematiek:
 • Indien de scholen kiezen voor een zogenaamde schoollicentie hoeft de student het product niet meer te activeren en hoeft er niet meer ingelogd te worden (Single Sign-On, SSO). De school betaalt de licentie en verhaalt dit op de student;
 • Er wordt gestreefd naar een systeem zonder vouchers (2012). Uitgevers kijker per uitgeverij of er op korte termijn iets kan worden verbeterd aan de code, maar dat is niet centraal en ook nog niet geregeld;
 • De e-leermiddelen worden uiterlijk op 15 mei door Thieme en Noordhoff aan scholen geleverd. Leraren hebben dan meer tijd de lessen voor het volgend cursusjaar voor te bereiden. Nu worden de materialen nog ergens aan het begin van het cursusjaar aangeleverd. Een en ander wordt ingebracht in de GEU;
 • Er komt meer overleg tussen scholen en uitgevers over de te gebruiken ELO- en browserversies.
 • Als de scholen voor 1 juni een lijst aanleveren met leraren die met product X gaan werken, zullen zij gepre-activeerd worden. De lerarenlicentie wordt dan aangemaakt of verlengd.
 • Als de uitgever en de school een overeenkomst sluiten kan er gewerkt gaan worden met bv halfjaarlicenties of schoolloopbaanlicenties. De ingangsdatum van een licentie wordt flexibel.
Er verandert in 2011 dus niets wezenlijk in de systematiek die dit jaar gebruikt wordt, behalve als het ROC kiest voor een schoollicentie. Wel wordt het e-materiaal eerder aangeleverd. In 2012 (zie ad2) is het de bedoeling de gewenste verandering voor de lange termijn door te voeren.

Bij de uitgevers is voor 2011 tevens een tussenstap in onderzoek. Hierbij zijn er 4 scenario’s mogelijk welke hieronder beschreven worden.

4 Scenario’s
Er zijn in totaal 4 scenario’s voor de korte termijn benoemd.
 1. ROC schrijft voor, ROC betaalt:
  Bestellen, leveren en gebruik via schoollicentie. De inning bij deelnemers kan zij of zelf verzorgen of laten verzorgen via de tussenhandel (inning als service). SSO vanuit schoolomgeving, volume- en prijsafspraak met ROC
 2. Hier twee mogelijkheden:
  a. ROC bepaalt, deelnemer betaalt:
  Dit is het huidige systeem en kan blijven bestaan, zie ook de optimalisaties. SSO onder voorwaarde na activering, vouchers
  b. ROC schrijft voor, deelnemer betaalt:
  Bestellen en leveren via één distribiteur, gebruik via schoollicentie. Student betaalt tussenhandel, deze betaalt de uitgever. Het ROC geeft aan hoeveel licenties er afgenomen gaan worden. Wachtwoordloos inloggen vanuit de schoolomgeving en identificatie van de gebruikers op opleidingsniveau.
  Dus een wezenlijke verbetering als het ROC kan voldoen aan een aantal voorwaarden
 3. ROC beveelt aan, deelnemer beslist en betaalt:
  Deze optie wordt voorlopig nog niet uitgewerkt omdat deze in de praktijk niet of nauwelijks voorkomt in het MBO
Scenario 2b lijkt de meest vriendelijke tussenoplossing. Half december 2010 wordt duidelijk of deze variant haalbaar is voor uitgevers en distributeurs.
In feite komt het er steeds op neer dat de uitgever de boel open zet indien:
- de school de boel strak organiseert;
- de studenten hun materiaal ook echt kopen en betalen;
- distributeur incasseert en afdraagt.

Autorisatie en athenticatie in 2011
In elk scenario liggen in 2011 de autorisatie en authenticatie nog bij de uitgever.
Ook na 2011 zou de autorisatie nog bij de uitgever blijven, maar moet de authenticatie door een onafhankelijke partij gebeuren. Zo kan hiervoor bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van ‘Entree accounts’, een dienst van de Kennisnet Federatie of een andere authenticatie provider. Hierdoor kan er met de eigen schoolaccounts worden ingelogd. Streven is om het authenticatieportaal van de uitgevers (Edupoort) op te heffen bij invoering van een nieuw model.


Autorisatiemodel
Een optie om op korte termijn de autorisatie te regelen is het eerder genoemde DAF model, waarvoor door de uitgevers een pilot in samenwerking met OMO wordt voorbereid. Dit Direct Acces Framework bestaat uit plugins die in de schoolomgevingen / ELO’s geplaatst worden en toegang verlenen tot de content van verschillende uitgevers. De vraag is of een tijdelijk gebruik van DAF niet zal leiden tot een vertraging of zelfs afstel van ingebruikneming van een open authenticatieomgeving als de Kennisnetfederatie. En: levert het in gebruik nemen van dit tussenmodel niet meer werk op dan het toepassen van de beschikbare Kennisnet infrastructuur? Het is nl mogelijk al snel aan de slag te gaan met het feratieve model, dus met scheiding van autorisatie en authenticatie.

Uitgangspunt van de leden is dat een eventueel tijdelijk gebruik van DAF niet mag leiden tot een vertraging of afstel van invoering van een open autorisatieomgeving.

Situatie in 2012 en verder
In een volgend blog beschrijf ik de situatie vanaf 2012 vanuit de optiek van Kennisnet (ECK2)

Reacties